Nákupný košík

Najväčší internetový obchod parochní na slovensku

Novinky

Fiery mono
Farba na obrázku: 6F27
Cena s DPH: 292,00 €
Viac info
Príčesok NMW-015-3
Cena s DPH: 98,00 €
Viac info
CHIC EXCLUSIVE
Farba na obrázku: Spring...
Cena s DPH: 216,00 €
Viac info
UNO EXCLUSIVE
Farba na obrázku: SNOW
Cena s DPH: 203,00 €
Viac info
VIOLA
Farba na obrázku: GOLDEN...
Cena s DPH: 205,00 €
Viac info
Príčesok NMW-010-6
Cena s DPH: 108,00 €
Viac info
Vanessa
Farba na obrázku: 12FS8
Cena s DPH: 212,00 €
Viac info
Príčesok NMW-015-4
Cena s DPH: 98,00 €
Viac info
Spicy mono
Farba na obrázku: 12FS8
Cena s DPH: 330,00 €
Viac info
RONA EXCLUSIVE
Farba na obrázku: Minx
Cena s DPH: 178,00 €
Viac info
INSTINCT EXCLUSIVE
Farba na obrázku: Caramel...
Cena s DPH: 206,00 €
Viac info
SENSUAL EXCLUSIVE
Farba na obrázku: SAND MULTI
Cena s DPH: 203,00 €
Viac info
Príčesok NMW-015-5
Cena s DPH: 98,00 €
Viac info
Príčesok NMW-018-1
Cena s DPH: 98,00 €
Viac info
CLOUD
Farba na obrázku: PASTEL...
Cena s DPH: 220,00 €
Viac info

Informácie a poučenia pre spotrebiteľa

09.07.2015

Osobitné informačné povinnosti obchodníka pri zmluve uzavretej na diaľku a zmluve uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka

Adresa elektronickej pošty obchodníka: parochne@parochne.sk

Iný prostriedok online komunikácie: SMS na telefonnom čísle: 0905 515 813

Obchodník koná len vo svojom mene a na svoju zodpovednosť a spotrebiteľ môže uplatniť práva zo zodpovednosti za vady produktu, odstúpenie od zmluvy, žiadosť o nápravu alebo podať iný podnet, na  adrese uvedenej v bode 1 Obchodných podmienok

Predajná cena pre konkrétneho spotrebiteľa alebo pre skupinu spotrebiteľov je určená na základe automatizovaného rozhodovania vrátane akejkoľvek formy automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia osobných údajov spotrebiteľa alebo skupiny spotrebiteľov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom;

Cena vo zvýšenej sadzbe za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie ktoré sa používajú pri uzavretí zmluvy: 0,00 eur.

Poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy.

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku a od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka aj bez uvedenia dôvodu v lehote :

do:

 a) 14 dní odo dňa

1. prevzatia tovaru spotrebiteľom - tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba okrem dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

- tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

- dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

- tovar dodáva opakovane počas určitej doby, okamihom prevzatia prvého tovaru.

2. uzavretia zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby,

3. uzavretia zmluvy o dodávaní vody, ktorá nie je na predaj v obmedzenom objeme alebo v určenom množstve, a zmluvy o dodávke a odbere tepla,

4. uzavretia zmluvy o dodaní digitálneho obsahu, ktorý obchodník dodáva inak ako na hmotnom nosiči,

b) 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy pri nevyžiadanej návšteve alebo v súvislosti s ňou alebo na predajnej akcii alebo v súvislosti s ňou.

Ak obchodník poskytne spotrebiteľovi informácie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 19 ods. 1, zákona č.108/2024 Z.z.,, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy a obchodník zároveň poskytne spotrebiteľovi vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 2 zákona č.108/2024 Z.z., až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1, môže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka do

a) 14 dní odo dňa, keď obchodník dodatočne splnil informačnú povinnosť, ak ide o plynutie lehoty podľa odseku 1 písm. a), alebo

b) 30 dní odo dňa, keď obchodník dodatočne splnil informačnú povinnosť, ak ide o plynutie lehoty podľa odseku 1 písm. b).

Ak obchodník neposkytne spotrebiteľovi informácie o poučení o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 19 ods. 1, zákona č.108/2024 Z.z., podmienkach zákona č.108/2024 Z.z., lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy a obchodník zároveň neposkytne spotrebiteľovi vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 2 zákona ani podľa odseku § 20,ods.2 zákona, spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka do 12 mesiacov od uplynutia lehoty podľa § 20 odseku 1 až 3 zákona č.108/2024 Z.z., okrem zmluvy, ktorej predmetom je

a) poskytnutie služby, ak

1. došlo k úplnému poskytnutiu služby a

2. poskytovanie služby začalo pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, ak je podľa zmluvy spotrebiteľ povinný zaplatiť cenu,

b)dodanie alebo poskytnutie produktu, ktorého cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý obchodník nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c)dodanie tovaru vyrobeného podľa špecifikácií spotrebiteľa alebo tovaru vyrobeného na mieru,

d)dodanie tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu kvality alebo skaze,

e)dodanie tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak ochranný obal bol po dodaní porušený,

f)dodanie tovaru, ktorý vzhľadom na svoju povahu môže byť po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g)dodanie alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktorý obchodník nemôže ovplyvniť,

h)vykonanie naliehavých opráv alebo údržby počas návštevy u spotrebiteľa, o ktorú spotrebiteľ výslovne požiadal obchodníka; to neplatí pre zmluvu, ktorej predmetom je poskytnutie inej služby ako oprava alebo údržba, a pre zmluvu, ktorej predmetom je dodanie iného tovaru ako náhradného dielu potrebného na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli zmluvy uzavreté počas návštevy obchodníka u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto tovary alebo služby vopred neobjednal,

i)dodanie zvukových záznamov, obrazových záznamov, audiovizuálnych záznamov alebo softvéru v ochrannom obale, ktorý bol po dodaní porušený,

j)dodanie periodickej tlače okrem jej dodávania na základe zmluvy o predplatnom,

k)tovar zakúpený na verejnej dražbe,

l)poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času, ak podľa zmluvy má obchodník poskytnúť tieto služby v presne dohodnutom čase alebo v presne dohodnutej lehote,

m)dodanie digitálneho obsahu, ktorý obchodník dodáva inak ako na hmotnom nosiči, ak

1. dodávanie digitálneho obsahu začalo a

2. spotrebiteľ udelil výslovný súhlas so začatím dodávania digitálneho obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy začatím dodávania digitálneho obsahu, a obchodník poskytol spotrebiteľovi potvrdenie o vyhlásení spotrebiteľa podľa § 17odseku 10 písm. b) zákona a potvrdenie o výslovnom súhlase spotrebiteľa podľa odseku § 17, ods. 10 písm. c) zákona alebo podľa § 17 ods. 15 zákona č. 251/2012 Z. z., ak ich spotrebiteľ poskytol, alebo § 17 ods. 13 písm. b) zákona, ak je podľa zmluvy spotrebiteľ povinný zaplatiť cenu.

Spotrebiteľ má právo na odstúpenie od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu v lehote podľa § 20 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. b) a ods. 3, zákona č.108/2024 Z.z., ak spotrebiteľ a obchodník uzavreli zmluvu podľa § 19 odseku 1 písm. a) až c) alebo písm. e) zákona na predajnej akcii alebo pri nevyžiadanej návšteve.

Spotrebiteľ stráca okamihom úplného poskytnutia služby právo na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov obchodníka, ktorej predmetom je vykonanie opravy, ak spotrebiteľ výslovne požiadal obchodníka o návštevu na účely vykonania opravy a plnenie sa začalo s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa.

Postup pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy: v priečinku Návody a formuláre je aj formulár odstúpenia od zmluvy  https://www.parochne.sk/rs/navody-a-formulare.html v ktorom sa nachádzajú aj pokyny, ako formulár vyplniť a doručiť obchodníkovi za účelom uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy.

Spotrebiteľ je povinný znášať náklady na vrátenie tovaru po odstúpení od zmluvy podľa § 19 ods. 1, zákona č.108/2024 Z.z.,  a ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, a je povinný znášať aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty,

Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je:

a)poskytnutie služby, ak

1. došlo k úplnému poskytnutiu služby a

2. poskytovanie služby začalo pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, ak je podľa zmluvy spotrebiteľ povinný zaplatiť cenu,

b)dodanie alebo poskytnutie produktu, ktorého cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý obchodník nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c)dodanie tovaru vyrobeného podľa špecifikácií spotrebiteľa alebo tovaru vyrobeného na mieru,

d)dodanie tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu kvality alebo skaze,

e)dodanie tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak ochranný obal bol po dodaní porušený,

f)dodanie tovaru, ktorý vzhľadom na svoju povahu môže byť po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g)dodanie alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktorý obchodník nemôže ovplyvniť,

h)vykonanie naliehavých opráv alebo údržby počas návštevy u spotrebiteľa, o ktorú spotrebiteľ výslovne požiadal obchodníka; to neplatí pre zmluvu, ktorej predmetom je poskytnutie inej služby ako oprava alebo údržba, a pre zmluvu, ktorej predmetom je dodanie iného tovaru ako náhradného dielu potrebného na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli zmluvy uzavreté počas návštevy obchodníka u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto tovary alebo služby vopred neobjednal,

i)dodanie zvukových záznamov, obrazových záznamov, audiovizuálnych záznamov alebo softvéru v ochrannom obale, ktorý bol po dodaní porušený,

j)dodanie periodickej tlače okrem jej dodávania na základe zmluvy o predplatnom,

k)tovar zakúpený na verejnej dražbe,

l)poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času, ak podľa zmluvy má obchodník poskytnúť tieto služby v presne dohodnutom čase alebo v presne dohodnutej lehote,

m)dodanie digitálneho obsahu, ktorý obchodník dodáva inak ako na hmotnom nosiči, ak

1. dodávanie digitálneho obsahu začalo a

2. spotrebiteľ udelil výslovný súhlas so začatím dodávania digitálneho obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy začatím dodávania digitálneho obsahu, a obchodník poskytol spotrebiteľovi potvrdenie podľa § 17 ods. 12 písm. b) alebo ods. 13 písm. b),zákona, ak je podľa zmluvy spotrebiteľ povinný zaplatiť cenu.

Minimálna dĺžka trvania záväzku spotrebiteľa: do doby zaplatenia a prevzatia produktu

Spotrebiteľ má záväzok predmet zmluvy prevziať, buď osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby pri doručení, ktoré bolo vopred s ním dohodnuté. Dĺžka trvania tohto záväzku je do doby prevzatia predmetu zmluvy.

Spotrebiteľ má záväzok zaplatiť za predmet zmluvy. Dĺžka trvania tohto záväzku je najneskôr pri doručení predmetu zmluvy.

Poučenie o povinnosti spotrebiteľa zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku: Ak obchodník požiada spotrebiteľa na zaplatenie preddavku, alebo na poskytnutie inej finančnej zábezpeky z dôvodu, že predmet zmluvy je potrebné na žiadosť spotrebiteľa upraviť, zaobstarať s inými vlastnosťami ako sú uvedené pri ponúkanom produkte, vyrobiť podľa požiadaviek spotrebiteľa, spotrebiteľ je povinný zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku vo výške určenej po vzájomnej dohode na účet obchodníka uvedený v bode 1 týchto obchodných podmienok.

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku a zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka : je uvedené v odkaze/ http://. www.parochne sk/ poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy/ 

https://www.parochne.sk/rs/informacie-a-poucenia-pre-spotrebitela.html

Informácie uvedené vyššie tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka a môžu byť zmenené len s výslovným súhlasom oboch strán.

Obchodník je povinný zabezpečiť najneskôr na začiatku postupu vytvárania objednávky spotrebiteľom označenie online rozhrania jasnými a čitateľnými informáciami o prípadných obmedzeniach dodávky alebo poskytnutia produktu a informáciami o spôsoboch platby, ktoré spotrebiteľ môže použiť na úhradu ceny.

Obchodník pri zmluve uzavretej na diaľku prostredníctvom elektronických prostriedkov bezprostredne pred odoslaním objednávky spotrebiteľom výslovne, jednoznačne a zrozumiteľne uvádza informácie podľa:

 § 5 ods. 1 písm. a): hlavné vlastnosti produktu v rozsahu primeranom druhu a povahe produktu sú uvedené pri každom ponúkanom produkte v písomnej forme,

podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona č.108/2024 Z.z.,  : predajná cena produktu je uvedená pri každom ponúkanom produkte. V prípade, ak vzhľadom na povahu produktu nemožno predajnú cenu určiť vopred predajná cena sa vypočíta nasledovne :PC =/náklady obchodníka na zaobstaranie, resp. výrobu produktu/ + /obchodná marža obchodníka/ x DPH v zákonom stanovenej výške.

Náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky sú uvedené v bode Dodacie podmienky.

- podľa § 5 ods. 1 písm.  i) zákona č.108/2024 Z.z.,:  dĺžka trvania zmluvy: do doby ukončenia záručnej doby predmetu zmluvy,

- ak ide o zmluvu uzavretú na určitý čas, alebo podmienky vypovedania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na neurčitý čas alebo o zmluvu, ktorej platnosť sa predlžuje automaticky.

Obchodník zabezpečil, aby spotrebiteľ pri odoslaní objednávky výslovne potvrdil, že bol oboznámený s povinnosťou zaplatiť cenu. Na odoslanie objednávky je potrebné stlačenie tlačidla „objednávka s povinnosťou platby“ v kroku “potvrdenie objednávky“, ktorá jednoznačne vyjadruje, že odoslanie objednávky zahŕňa povinnosť spotrebiteľa zaplatiť cenu.

Do celkovej ceny môžu byť zarátané ďalšie náklady a poplatky, ak náklady a poplatky nemožno určiť vopred.

Spotrebiteľ je povinný znášať náklady na vrátenie tovaru po odstúpení od zmluvy podľa § 19 ods. 1 zákona č.108/2024 Z.z., a ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

 

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY UZAVRETEJ NA DIAĽKU A ZMLUVY UZAVRETEJ MIMO PREVÁDZKOVÝCH PRIESTOROV OBCHODNÍKA

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní, keď vy alebo vami určená tretia osoba okrem dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak:

- sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

- sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu

- sa tovar dodáva opakovane počas určitej doby, okamihom prevzatia prvého tovaru.

A ak sme Vám poskytli informácie podľa § 15 ods. 1 písm. f) zákona č.108/2024 Z.z. až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa §  20 odsek 1 zákona č.108/2024 Z.z. , môžete odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka do  14 dní odo dňa, keď sme dodatočne splnili informačnú povinnosť, ak ide o plynutie lehoty podľa §  20 odseku 1 písm. a), zákona č.108/2024 Z.z.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba okrem dopravcu prevezmete tovar, alebo :

- pri dodaní viacerých tovarov Vami objednaných v jednej objednávke oddelene: „keď Vy alebo Vami určená tretia osoba okrem dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný.“;

- pri dodaní tovaru pozostávajúceho z viacerých častí: „keď Vy alebo Vami určená tretia osoba okrem dopravcu prevezmete poslednú časť tovaru.“;

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese: Parochňové štúdio REGINA, spol. s r.o., Račianska53, 831 02 Bratislava, alebo mailom na adrese: parochne@parochne.sk

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali, jeho použitie však nie je povinné.

Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej mailovej adresy: parochne@parochne.sk

Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom médiu (napríklad e-mailom).

 Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom úhrady, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

S vrátením platby môžeme čakať do vrátenia tovaru späť na našu adresu alebo do preukázania, že ste tovar odoslali späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu alebo odovzdajte splnomocnenej osobe  [ak ste na prevzatie tovaru splnomocnili určitú osobu, uveďte  jej meno a adresu] najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.“;

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Zodpovedáte len za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Ak tovar vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť poštou: Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Formulár na stiahnutie

 

Poučenie o práve spotrebiteľa podať obchodníkovi žiadosť o nápravu podľa zákona č. 391/2015 Z. . v znení neskor. predpisov

1. Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

2. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o pripojení do distribučnej sústavy, zmlúv o pripojení do distribučnej siete, zmlúv o združenej dodávke elektriny, zmlúv o združenej dodávke plynu, zmlúv o dodávke a odbere tepla, zmlúv o dodávke pitnej vody a zmlúv o odvádzaní odpadovej vody uzatvorených so subjektom vykonávajúcim regulovanú činnosť podľa osobitného predpisu, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb, sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní verejných služieb, ktoré sa týkajú kvality a ceny služieb, a okrem zmlúv o poskytovaní poštových služieb, ktoré sa týkajú poštových služieb a poštového platobného styku.

3. Subjektom alternatívneho riešenia sporov sú aj oprávnené právnické osoby zverejnené na stránke: www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1 .

Pre personalizáciu obsahu a reklám, pre poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti využíváme súbory cookie. Informácie o tom, ako náš web používáte, zdieľame so svojími partnermi pre sociálne média, inzercie a analýzy. Partneri tieto údaje môžo skombinovat s ďalšími informáciami, ktoré ste im poskytli alebo ktoré získali v dôsledku toho, že používáte ich služby. V prípade Vášho súhlasu prosím pokračujte pri prehliadaní webovej stránky a stačte OK.
Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.(Viac informácií)

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu webové stránky používať na zefektívnenie používateľskej skúsenosti.
Zákon uvádza, že na Vašom zariadení môžeme ukladať súbory cookie, ak sú pre prevádzku týchto stránok nevyhnutné. Pre všetky ostatné typy súborov cookie potrebujeme vaše povolenie.
Táto stránka používa rôzne typy súborov cookie. Niektoré súbory cookie sú umiestnené službami tretích strán, ktoré sa zobrazujú na našich stránkach.
Získajte viac informácií o tom, kto sme, ako nás môžete kontaktovať a ako spracovávame osobné údaje v našich Pravidlách ochrany osobných údajov. Váš súhlas sa vzťahuje na nasledujúce domény: parochne-trencin.sk www.parochne-trencin.sk